Error: No articles to display

GİZLİLİK BİLDİRİMİ ve KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA

Genex Yazılım A.Ş. olarak web sitemizi ve mobil uygulamamızı ziyaret eden ve bizimle iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. Bu bilinçle, GENEX olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, GENEX ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri

Bu Gizlilik Bildiriminde, “Kişisel Verileriniz” kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder.

Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tipik olarak adınızı, TCKN’nizi, adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Pasaport, Ehliyet vb) üzerinde bulunan bilgilerinizi, kimlik belgesi üzerinde ya da çipinde yer alan fotoğrafınızı, uygulama üzerinden çektiğiniz özçekim fotoğrafınızı, kimlikteki fotoğrafınız ile özçekim fotoğrafınız ya da video kaydı içerisinden otomatik ya da müşteri temsilcisi müdahalesi ile alınan yüzünüze ait anlık ekran görüntüsünün eşleşme (yüz tanıma) verisini, kimlik ve müşteri tanıma işlemleri sırasında alınan ses ve görüntü kaydınızı ve bu kayıtlar içerisinde yer alan sözlü beyanlarınızı, beyan ettiğiniz başkaca belgeleri, dijital olarak onayladığınız sözleşme ve formları, IP adresinizi, ticari iletişim izni verdiyseniz izin tarihi ile izin kanalını ve GENEX Beni Tanı (Uzaktan Kimlik ve Müşteri Doğrulaması) uygulaması ile gerçekleştirdiğiniz önceki işlemleri içerir.

Yüz tanıma verisi GENEX tarafından hiçbir şekilde kimlik ve müşteri doğrulama amacı dışında saklanmaz, aktarılmaz veya üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. GENEX’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, GENEX’nin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, GENEX ofisimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, GENEX’nin düzenlediği kampanya, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri uyarınca i) sözleşmenin kurulması ve ifası, ii) GENEX’nin tabi olduğu bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, iii) Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, GENEX’nin meşru menfaati v) kanundan kaynaklanması hukuki dayanakları sınırlarında işlenecektir;

• GENEX Beni Tanı Uygulaması dahil olmak üzere GENEX tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden (kampanyalar dahil) sizleri kişiye özgü olarak faydalandırmak ve buna ilişkin gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

• GENEX tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere teklifler önerilmesi,

• GENEX ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

• GENEX tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, GENEX’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

• GENEX’nin müşteri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,

• GENEX’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

• GENEX Beni Tanı Uygulamasını daha hızlı ve güvenli kullanabilmeniz için üyelerimiz ve işyerlerimiz ile işbirliği yapılması.

Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler daha somut olarak şu şekilde sıralanabilecektir;

• GENEX Beni Tanı Uygulamasına üye olduğunuzda talep ettiğiniz hizmeti hızlı ve güvenli sunabilmemiz için kişisel verileriniz, Kimlik ve Müşteri Doğrulaması sürecinden geçmek istediğiniz ve onaylamış olduğunuz KVK Kanunu aydınlatma metni içerisinde bahsi geçen kuruluş ile paylaşılır,

• İzin verdiğiniz durumlarda kişiselleştirilmiş e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz,

• Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi anonim olarak kullanabiliriz,

• Kullanıcıların, web sitemizin ve uygulamamızın güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır

Kişisel verilerinizi,

• GENEX Beni Tanı Mobil Uygulaması aracılığı ile Uzaktan Kimlik ve Müşteri Doğrulaması sürecinden geçmek istediğiniz yatırım şirketi,

• GENEX için destek hizmetleri sağlayan Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, görüntülü görüşmeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.- üçüncü kişiler,

• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında yükümlülüğümüzü yerine getirmek için İleti Yönetim Sistemi A.Ş.,

• Şirket yetkilileri hissedarlarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabiliriz.

İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca GENEX adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda GENEX tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda GENEX’nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Bildirimi’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle GENEX’ye iletmeniz durumunda GENEX talebin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın ve bilgi alma hakkınız ile ilgili sizden ücret isteme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Öte yandan, kişisel verilerinizi her zaman size özel tanımlanmış olan üyelik hesabınızdan bizzat güncelleyebilirsiniz.

6. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresinden veya aşağıdaki adresten bize yazılı olarak iletebilirsiniz.

GENEX Yazılım A.Ş.

Adres: Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Beyazıt Han No:86 Kat:8 Şişli, İstanbul, 34, , Türkiye

GENEX olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz.