Error: No articles to display

S.P.K.Mevzuatına uygun alt yapı,

Muhasebe hesap hareketlerine temel teşkil eden parametrelerin her kurum için farklı şekilde ayarlanabilmesi, muhasebe hareketlerinin değiştirilmesi için yazılımcı firmaya bağımlı kalınmaması,

Kurum için konsolide olarak veya her bir birim için (şube) ayrı ayrı

  • Mizan,
  • Özel bütçe raporları,
  • Karşılaştırmalı bilanço (Türkçe, İngilizce),
  • Karşılaştırmalı gelir tablosu (Türkçe, İngilizce),
  • Karşılaştırmalı nakit akım tablosu,
  • Karşılaştırmalı satışların maliyeti tablosu,

Raporlarının işlem tarihi veya valör tarihi bazında istenilen para biriminde izlenme imkanı,

Hızlı ve son derece güvenilir, hacim sorunu bulunmayan gerçek zamanlı hesap planının konsolide olarak veya birimler bazında işlem tarihine veya valör tarihine göre izlenebilmesi,

Hesap planında kebir, şube, tali ve detay hesaplar üzerinden detaylı muavin kayıtlarına erişilebilmesi,

Yapılan tüm işlemlerin anında ve hızlı bir biçimde muhasebeleştirilebilmesi ve gün sonu işlemi gerektirmemesi,

Kullanıcı bazında kebir hesap yetki kısıtlamaları. (manuel muhasebe kayıtları yaratmaya yetkili olan kullanıcıların muhtemel hatalarının önlenmesi için hangi kullanıcının hangi kebir hesapla ilgili fiş kesemeyeceği sistem yöneticisi tarafından tanımlanabilir),

Kebir hesap bazında şube, tali ve detay kırılımlarında çalışabilecek hesapları belirleme ve kısıtlama imkanı (S.P.K. tek düzen hesap planı şablonu),

Mevzuata uygun resmi defter oluşumları, takip ve döküm,

Banka, çek karnesi ve kesilen çekleri takip ekranları, (tanımlama ve muavin kayıt izleme)

Satıcı takip ekranı, (tanımlama ve muavin kayıt izleme)

Otomatik muhasebe kaydı oluşturan ekranlar üzerinden veya manuel kayıtlarda ileri valörlü kayıtlar oluşturulabilmesi,

Otomatik tahakkuk ekranları (Takasbank MBS USD 6, USD 2,müşteri ekstresi posta masrafları, yıllık masraf kesintileri ve parametrik olarak ayarlanabilecek diğer uygulamalar)

Sistemde kayıtların tek bir tuş yardımı ile ters kayıt yaratarak iptal edilmesi,

SPK raporları (sermaye yeterliliği vb.),

Muhasebe hesaplarına âdat faiz hesaplayabilme imkanı,

Muhasebe fişleri içerisindeki kayıtları kaydı yaratan kullanıcı bazında izleme ve sorgulama imkanı,

Her bir işlem türüne (nakit tahsilat, hisse senedi alış,bordro tahakkuku vb.) ve birimlere ait muhasebe kayıtlarının gün bazında ayrı ayrı fişlerde tutulması nedeniyle aranan muhasebe kayıtlarına hızla erişim kolaylığı,

Muhasebe fişi içerisinde kayıt aranırken Kebir hesap , Şube hesabı, Tali ve Detay hesaplar, İşlem Açıklaması, İşlem numarası ve tutar bazında kolay ve hızlı sorgulama yapabilme özelliği,

Fiş içerisinde bulunan tüm kayıtları Kebir, Şube, Tali ve Detay toplamları bazında izleme imkanı,

Sistem içerisindeki muhasebe kayıtlarının büyük bir bölümünün otomatik ekranlar tarafından yaratılması ve kullanıcıların elle muhasebe kaydı yaratma işleminin en aza indirgenmiş olması,

Muhasebe fişi içerisinde kullanıcılar tarafından elle yaratılan kayıtların fiş içerisinde ve muavin kayıtlarda izlenebilmesi,

Kullanıcılar tarafından muhasebe fişi içerisinden iptal edilmiş kayıtlar ile sistem tarafından otomatik iptal edilen kayıtları ayrı ayrı izleme imkanı,

Her bir işlemin otomatik olarak fişler üzerinde silme işlemi yapılmadan ters kayıtlarının yaratılması,

Her bir işlem türüne bağlı olarak fiş üzerinden manuel kayıt girme işleminin kısıtlama olanağı,

Her bir işlem türü (nakit tahsilat, hisse senedi alış,bordro tahakkuku vb.) için muhasebe fişi içerisinde kullanılabilecek kebir hesapları belirleme ve kısıtlama imkanı,

Tüm toplu muhasebesel işlemlerin otomatik ve hızlı ekranlar vasıtası ile yapılması. (Faiz işletimleri, müşterilere tahakkuk,repo/ters repo ,hisse senedi işlemleri, bedelli/bedelsiz ve temettü işlemleri,hisse senedi virmanları, halka arz, banka ve çek takipleri , hesaplar arası virman, hisse senedi birleşmeleri, hisse senedi fiziki işlemleri, hisse senedi virmanları, fatura kesimi)

Reeskont işlemleri,

Otomatik yıl sonu devir işlemi,

Acenta , irtibat bürosu ve şubelerin bölge müdürlükleri yapısı altında birleşebilmeleri ve bölge müdürlüğü hesap planı, mizan ve bilançolarında bağlı birimlerin izlenebilmesi,

Belli muhasebe işlemlerinde kullanıcılar için tutar bazında limitler tanımlayarak limiti aşan işlemler için yönetici onayı

Detaylı bilgi için lütfen şirketimiz ile iletişime geçiniz.